REVIEW CAMERA

ZOOM CAMERA ใกล้เข้ามาอีกนิด

ZOOM CAMERA ใกล้เข้ามาอีกนิด
ช้กล้องพร้อมฟิล์มมาแล้วก็หลายตัว แต่ยังไม่เคยเห็นตัวไหนบ้าพลังขนาดนี้ บอกเลยครับว่ากล้องพร้อมฟิล์มหรือกล้องใช้แล้วทิ้งตัวนี้ ไม่ได้มีดีแค่คำว่า Zoom